Deployment of Shipyard Metal Worker to the United Kingdom

More success ang gusto namin para sa Kabakal nating Shipyard Metal Workers!